Your search returned 122 results from 128721 records. Subscribe to this search

|
รายงานการประชุมสัมมนาเรื่อง กลวิธีเพื่อบรรลุผลในการพัฒนาบุคลิกภาพ และจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา 20-23 มกราคม 2530 / สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

by ทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักงานปลัดทบวง | ทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักงานปลัดทบวง.

Call number: 378.17 ป17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษา, 2530Availability: Items available for reference: [Call number: 378.17 ป17ร] (1).

by ทบวงมหาวิทยาลัย. กองแผนงาน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2531Availability: No items available

รวมบทความเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางด้านการศึกษา / โดย ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย ทบวงมหาวิทยาลัย ; โครงการพัฒนศึกษาอาเซียน

by ทบวงมหาวิทยาลัย. ศูนย์พัฒนาศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย.

Call number: 020 ท15ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งชาติ และโครงการพัฒนศึกษาอาเซียน, 2529Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 020 ท15ร] (2).

รวมบทความเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางด้านการศึกษา

by ทบวงมหาวิทยาลัย. ศูนย์พัฒนาศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย.

Call number: 025.0637 ม19ร Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 025.0637 ม19ร] (1).

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 : บริการสารนิเทศยุคอิเล็กทรอนิกส์

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักหอสมุด | คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: 025.5 ม19ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 025.5 ม19ก] (5).

วิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตปีการศึกษา 2521 = Thesis of Graduate students academic year 1978

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: 011 ท15ป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, [2535?]Availability: No items available

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: 378.05 ท15ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2536Availability: No items available

การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาทบวงมหาวิทยาลัยครบรอบ 20 ปี เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา : บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา

by ทบวงมหาวิทยาลัย | มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: 308.28 ท15ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ, (2535)Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 308.28 ท15ส] (1).

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: 378.05 ท15ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2537Availability: No items available

สรุปรายงานการสัมมนาอาจารย์ นักศึกษาอาสาสมัครโครงการกลับสู่ชนบท 2-5 พฤษภาคม 2517 ณ สถานพักฟื้น กรมตำรวจ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

by ทบวงมหาวิทยาลัย. ศูนย์ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาธิปไตย.

Call number: 309.1593 ม19ป Material type: book Book; Format: print Publisher: ชลบุรี : ศูนย์ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาธิปไตย ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ, ม.ป.ปAvailability: No items available

ประมวลความรู้เรื่องสันติภาพ = Anthology of Peace

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: 327.1 ม19ป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2530Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 327.1 ม19ป] (1).

นามานุกรมแหล่งทรัพยากรสารนิเทศ = Information resources directory / คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศในคณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย.

by คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศในคณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: 020 ค14น Material type: book Book; Format: print Publisher: ขอนแก่น : ฝ่ายผลิตเอกสาร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537Other title: Information resources directory.Availability: Items available for reference: [Call number: 020 ค14น] (1).

ประมวลความรู้เรื่องสันติภาพ = Anthology on peace

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: 341.23 ม19ป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2530Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 341.23 ม19ป] (1).

บทคัดสรรทางวิชาการทดสอบ

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: 371.26 ม19บ Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529Availability: No items available

คู่มือการจัดการเรียนร่วม

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: 371.9 ท57ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย ทบวงมหาวิทยาลัยและโครงการพัฒนาศึกษาอาเซียน, 2529Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.9 ท57ค] (2).

เค้าโครงหลักสูตรปริญญาตรี ผลิตครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: 375.5 ม Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2525Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 375.5 ม] (5).

เค้าโครงหลักสูตร ปริญญาตรี ผลิตครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: 375.51 ม Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2526Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 375.51 ม] (1).

รายงานการประชุมทางวิชาการ เรื่อง วิชาพื้นฐานทั่วไปของหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี

by ทบวงมหาวิทยาลัย. กองวิชาการ.

Call number: 378.199026 ว32ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย กองวิชาการ, 2522Availability: No items available