Refine your search

Your search returned 857 results from 128642 records. Subscribe to this search

|
คู่มือการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) พ.ศ.2533

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 373.19 ศ311ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2533Availability: No items available

คู่มือหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 372.19 ศ311ห Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2533Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 372.19 ศ311ห] (28). Items available for reference: [Call number: 372.19 ศ311ห] (2).

25 ปี การวางแผน กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 379 ศ311ย Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวางแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 379 ศ311ย] (1).

หนังสือเรียนภาษาฝรั่งเศส ฝ014 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 440 ศ3118ห 2542 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 440 ศ3118ห 2542] (6).

คู่มือการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 373.19 176ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2533Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 373.19 176ค] (1). Items available for reference: [Call number: 373.19 176ค] (2).

คู่มือครูสำหรับใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 เล่ม 1

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 372.61 ก17ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2535Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 372.61 ก17ค] (1).

คู่มือครูสำหรับใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 เล่ม 2

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 372.61 ก17ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2535Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 372.61 ก17ค] (3).

ความคิดสร้างสรรค์ หลักการ ทฤษฎี การเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 370.157 ก17ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2534Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.157 ก17ค] (6).

นวัตกรรมการให้น้ำพืช / กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 581.1 ก17น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2534Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 581.1 ก17น] (1).

แผนพัฒนาการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรมระยะที่ 7 (พ.ศ.2535-2539)

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 379.593 ศ311ผ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 ศ311ผ] (1).

รายงานการศึกษา (ภาคสถิติ) และรายงานครู พ.ศ.2532 = Report on education statistics 1989

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 370.021 ส14ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2534Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: 370.021 ส14ร] (1).

คู่มือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 372.19 ก1711ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2535Availability: No items available

คู่มือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.253) / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 372.19 ก1711ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2535Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 372.19 ก1711ค] (8).

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 373.19 ก1711ห Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 373.19 ก1711ห] (1).

คู่มือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 373.19 ก1711ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2535Availability: No items available

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น : พุทธศักราช 2521 /

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 373.19 ก1711ห Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 373.19 ก1711ห] (12).

คู่มือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 373.19 ก1711ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 373.19 ก1711ค] (4).

คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 373.19 ก1711ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 373.19 ก1711ค] (10).