Refine your search

Your search returned 133 results from 129206 records. Subscribe to this search

|
รายงานการวิจัยเรื่องสังเคราะห์สถานภาพการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.115 ว321ส 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2545Availability: No items available Special Status (1).

การศึกษาความต้องการเผยแพร่เกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ก17ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535Availability: No items available

วิจัยบรรณานิทัศน์ เล่มที่ 3 = Research annotation / กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.7 ก17ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535Other title: Research annotation..Availability: Items available for reference: [Call number: 370.7 ก17ว] (1).

รายงานการวิจัยการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 372.1 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2535Availability: No items available

รายงานการวิจัยโครงการติดตามนักเรียนที่จบ ป.6 รุ่นแรกของหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในระดับมัธยมศึกษา ระยะที่ 2.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2524Availability: No items available

รายงานการวิจัยสภาพความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ก1711ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2534Availability: No items available

รายงานผลการสัมมนาเรื่องการปรับการจัดการศึกษากับการพัฒนาเมือง

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.193 ก1711ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา, [2534]Availability: No items available

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพและการมีงานทำ

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 372.1425 ก1711ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2533Availability: No items available

รายงานการวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานิสัยรักการทำงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 373.1 ก1711ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ปAvailability: No items available

รายงานวิจัยการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา, 2530Availability: No items available

รายงานผลการปฎิบัติงานของกรมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2533

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองวิจัยทางการศึกษา, 2533Availability: No items available

รายงานการวิจัยแนวความคิดของผู้บริหาร เรื่อง ความต่อเนื่องระหว่างการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนและการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ก19ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2534Availability: No items available

รายงานสรุปผลการสัมมนานักเรียน แนวความคิดของเยาวชนยุคใหม่ในโครงการ การติดตามนักเรียนที่จบ ป.6 รุ่นแรกของหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในระดับมัธยมศึกษา

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 376.732 ก19ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2534Availability: No items available

รายงานผลการปฎิบัติงานของกรมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2534

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองวิจัยทางการศึกษา, 2534Availability: No items available

การศึกษาพฤติกรรมของครูในอุดมคตินักเรียนระดับประถมศึกษา

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 371.102 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2535Availability: No items available

รายการวิจัยการสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการสอนของกรมวิชาการ

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 371.1 ก19ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2534Availability: No items available

รายงานการสำรวจสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 372.102 ก18ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2534Availability: No items available

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 028.55 ว322ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544Availability: No items available Special Status (1).

นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 373.13 ก17น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2535Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [Call number: 373.13 ก17น] (1).