Your search returned 10 results from 128823 records. Subscribe to this search

|
รัฐธรรมนูญการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน / อภิชาต สถิตนิรามัย.

by อภิชาต สถิตนิรามัย.

Call number: 342.593 อ163ร 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 342.593 อ163ร 2555] (1).

อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง = The Future of Thai economy under the middle-income trap / สมชัย จิตสุชน, นณริฏ พิศลยบุตร และนันทพร เมธาคุณวุฒิ.

by สมชัย จิตสุชน | นณริฏ พิศลยบุตร | นันทพร เมธาคุณวุฒิ.

Call number: 330.9593 ส162อ 2557 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557Other title: The Future of Thai economy under the middle-income trap.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 330.9593 ส162อ 2557] (1).

แรงงานข้ามชาติ อัตลักษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง / อานันท์ กาญจนพันธุ์ และชัยพงษ์ สำเนียง.

by อานันท์ กาญจนพันธุ์ | ชัยพงษ์ สำเนียง.

Call number: 331.12791 อ2511ร 2557 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 331.12791 อ2511ร 2557] (1).

อนาคตพลังงานไทย / กฤติยาพร วงษา.

by กฤติยาพร วงษา.

Call number: 333.79 ก194อ 2557 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.79 ก194อ 2557] (1).

ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย / อภิชาต สถิตนิรามัย, ยุกติ มุกดาวิจิตร และนิติ ภวัครพันธุ์.

by อภิชาต สถิตนิรามัย.

Call number: 320.9593 อ163ท 2556 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 320.9593 อ163ท 2556] (1).

ชนบทไทย : จากอดีตสู่อนาคต / จามะรี เชียงทอง.

by จามะรี เชียงทอง.

Call number: 307.72 จ2611ช 2557 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 307.72 จ2611ช 2557] (1).

ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 2576 / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และอภิวัฒน์ รัตนวราหะ.

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | อภิวัฒน์ รัตนวราหะ.

Call number: 305.09593 ม328ฉ 2557 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 305.09593 ม328ฉ 2557] (1).

คอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง / สิริลักษณา คอมันตร์...[และคณะ].

by สิริลักษณา คอมันตร์.

Call number: 364.132 ค197 2557 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 364.132 ค197 2557] (1).

อนาคตเกษตรกรรมไทย / เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม

by เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม.

Call number: 630.9593 บ532อ 2557 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 630.9593 บ532อ 2557] (1).

ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา นัยยะต่อนโยบายสาธารณะเพื่ออนาคตที่ดีของครัวเรือนไทย / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และณัฎฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล, บรรณาธิการ.

by ณัฎฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล [บรรณาธิการ.] | มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด [บรรณาธิการ.].

Call number: 305.09593 ช373 2556 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 305.09593 ช373 2556] (1).