Refine your search

Your search returned 5538 results from 129206 records. Subscribe to this search

|
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี : ผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: 303.483 ส215ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2530Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 303.483 ส215ค] (4).

ทำเนียบโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคามปี 2532 / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม.

by สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม.

Call number: 670 อ44ท Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : สำนักงาน, 2533Availability: Items available for reference: [Call number: 670 อ44ท] (1).

ดอกไม้และประวัติไม้ดอกเมืองไทย / วิชัย อภัยสุวรรณ.

by วิชัย อภัยสุวรรณ.

Call number: 635.9 ว32ด Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร : สำนักงานธรรมชาติศึกษา, 2532Availability: Items available for reference: [Call number: 635.9 ว32ด] (2).

ทำเนียบโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2533

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: 001.44 ค14ท Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2533Availability: No items available

พัฒนารัฐธรรมนูญไทย.

by สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

Call number: 342.593 ส67พ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร : สำนักงาน, 2533Availability: No items available

กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ภาค 2.

by เอนก นาวิกมูล.

Call number: 781.7593 อ55ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 781.7593 อ55ก] (1).

25 ปี การวางแผน กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 379 ศ311ย Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวางแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 379 ศ311ย] (1).

โครงการและแผนปฏิบัติการงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2534 / วิทยาลัยครูมหาสารคาม

by วิทยาลัยครูมหาสารคาม.

Call number: 378.02 ,198 Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : สำนักงานวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2534Availability: No items available

ข้อมูลปฎิบัติงานของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2533 / วิทยาลัยครูมหาสารคาม

by วิทยาลัยครูมหาสารคาม.

Call number: 378.124 ว346ข Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : สำนักงานแผนและพัฒนา วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2534Availability: No items available

ข้อมูลการปฎิบัติงานของอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 2/2532 / วิทยาลัยครูมหาสารคาม

by วิทยาลัยครูมหาสารคาม.

Call number: 378.124 ว346ข Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : สำนักงานแผนและพัฒนาวิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2532Availability: No items available

ข้อมูลการปฎิบัติงานของอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 3/2532 / วิทยาลัยครูมหาสารคาม

by วิทยาลัยครูมหาสารคาม.

Call number: 378.124 ว346ข Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : สำนักงานแผนและพัฒนาวิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2533Availability: No items available

นโยบายข้าว ปี 2537-2544 / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 633.18 ส215น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรการเกษตร, 2536Availability: No items available

สรุปผลงานวิจัยด้านสัตว์ของสำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / รวบรวมโดย งานสนเทศการเกษตร ฝ่ายเผยแพร่และฝึกอบรม สำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

by สำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น).

Call number: 636 ส2511ส Material type: book Book; Format: print Publisher: ขอนแก่น : สำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 636 ส2511ส] (1).

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา พ.ศ. 2528-2533 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส215ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 ส215ร] (1).

เอกสารรวมผลงานชนะการประกวดตามโครงการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน ของคุรุสภา ประจำปี 2532 / สำนักงานเลขาธิการ

by คุรุสภา.

Call number: 371.33 ส215อ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู กองมาตรฐานวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 371.33 ส215อ] (1).

รายงานประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) ระยะครึ่งแผน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส215ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองประเมินผลการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 ส215ร] (1).

การศึกษาปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและสินเชื่อการเกษตรและแนวทางแก้ไข / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 338.13 ส215ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2534Availability: No items available

รวมบทความที่เกี่ยวกับการวิจัยการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 370.78 ส215ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2530Availability: No items available

การวางแผนพัฒนาชนบทระดับอำเภอ (คู่มือ กพอ. )

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 307.12 ค1411ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2532Availability: No items available