Refine your search

Your search returned 40 results from 128821 records. Subscribe to this search

|
เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สถานภาพของความรู้ด้านโบราณคดีของประเทศไทยใน 15 ปีที่ผ่านมา / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร

by มหาวิทยาลัยศิลปากร. ศูนย์มานุษยวิทยา.

Call number: 930.1 อ51 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยปากร, [2540]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 930.1 อ51] (3).

วิกฤตพุทธศาสนา / ประเวศ วะสี และ อคิน รพีพัฒน์

by ประเวศ วะสี | อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว.

Call number: 294.32 ศ4152ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 294.32 ศ4152ว] (3).

เสียงแห่งกรุงสยามของ "สมเด็จครู" [ซีดี] /ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Call number: CD M0116 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2541Availability: Items available for loan: VCD/ชั้น 6 [Call number: CD M0116] (3).

ยอร์ช เซเดส์ กับตะวันออกศึกษา : รวมบทความแปล = George Coedes and Oriental Studies : Selected Articles in Thai Translation / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Call number: 808.84 ศ415ย Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 808.84 ศ415ย] (5).

เรียงร้อยบรรณรัตน์ บรรณานุกรมและดัชนีพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล สุกัญญา บำรุงสุข และ วิไลวรรณ ปึงตระกูล, ผู้รวบรวม.

by วิไลวรรณ ปึงตระกูล | ศุภรัตน์ เลิศพานิชย์กุล | สุกัญญา บำรุงสุข.

Call number: 012 ร612 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยปากร, 2542Availability: No items available Special Status (2).

วัฒนธรรมเมือง : ชุมชนเมืองและการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯและปริมณฑล / กุสุมา รักษมณี, บรรณาธิการ.

by กุสุมา รักษมณี [, บรรณาธิการ.].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยปากร, 2541Availability: No items available

รายงานประจำปี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Call number: 301 ม254ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 301 ม254ร] (1).

ชาติ และชาติพันธุ์วิถีชีวิตและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในโลกปัจจุบัน : บทคัดย่อของบทความเสนอในการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ; 26-28 มีนาคม 2546 / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

by การประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาชาติและชาติพันธุ์วิถีชีวิตและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในโลกปัจจุบัน (ครั้งที่ 2 : 2546 : กรุงเทพฯ) | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Call number: 016.3058 ก275ช 2546 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2546Availability: Items available for reference: [Call number: 016.3058 ก275ช 2546] (1).

พลวัตสิทธิชุมชน : กระบวนการทัศน์ทางมานุษยวิทยา / ชลธิรา สัตยาวัฒนา, บรรณาธิการ.

by ชลธิรา สัตยาวัฒนา, บรรณาธิการ.

Call number: 323 พ177 2546 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2546Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 323 พ177 2546] (2).

อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์และความเป็นอยู่ของชายขอบ / ปิ่น เหลืองอร่ามศรี, บรรณาธิการ.

by ปิ่น เหลืองอร่ามศรี [, บรรณาธิการ.].

Call number: 305.8 อ1147 2546 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2546Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 305.8 อ1147 2546] (1).

อำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ : การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย เล่ม 1 / ยศ สันตสมบัติ.

by ยศ สันตสมบัติ.

Call number: 323 ย188อ 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551Other title: การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย..Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 323 ย188อ 2551] (2).

อำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ : การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย เล่ม 2 / ยศ สันตสมบัติ...[และคนอื่นๆ].

by ยศ สันตสมบัติ.

Call number: 323 ย188อ 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 323 ย188อ 2551] (2).

มองสังคมผ่านชีวิตในชุมชน / อคิน รพีพัฒน์.

by อคิน รพีพัฒน์.

Call number: 307 อ113ม 2553. Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2553Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 307 อ113ม 2553.] (1).

รัฐฉาน (เมืองไต) : พลวัตของชาติพันธุ์ในบริบทประวัติศาสตร์และสังคมการเมืองร่วมสมัย / เสมอชัย พูลสุวรรณ.

by เสมอชัย พูลสุวรรณ.

Call number: 959.1 ส569ร 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2552Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 959.1 ส569ร 2552] (1).

ประวัติศาสตร์ในมิติวัฒนธรรมศึกษา ยกเครื่องเรื่องวัฒนธรรมศึกษา / ธีระ นุชเปี่ยม...[และคนอื่นๆ]

Call number: 959.3 ป1711 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2552Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 959.3 ป1711 2552] (2).

ความโกลาหลของวัฒนธรรมศึกษา : ยกเครื่องเรื่องวัฒนธรรมศึกษา / เกษม เพ็ญภินันท์และรัตนา โตสกุล.

by เกษม เพ็ญภินันท์ | รัตนา โตสกุล.

Call number: 959.3 ก586ค 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2552Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 959.3 ก586ค 2552] (3).

โบราณคดี : แนวคิดและทฤษฎี / สว่าง เลิศฤทธิ์.

by สว่าง เลิศฤทธิ์.

Call number: 930.1 ส172บ 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 930.1 ส172บ 2547] (2).

ภูมิปัญญาสุขภาพ : ปฏิบัติการต่อรองของความรู้ท้องถิ่น / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Call number: 615.88 ภ416 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2548Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 615.88 ภ416 2548] (3).

ความเป็นไทย ความเป็นไท / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน.

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน.

Call number: 305.89591 ค172 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 305.89591 ค172 2547] (2).

ประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์ / จอห์น เอช อาร์โนลด์.

by อาร์โนลด์, จอห์น เอช | ไชยันต์ รัชชกูล [, ผู้แปล.].

Call number: 900.1 อ278ป 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2549Other title: History : a very short introduction..Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 900.1 อ278ป 2549] (2).