Your search returned 15 results from 129206 records. Subscribe to this search

|
รายงานสัมมนาข้าวโพดหวานครั้งที่ 5 เรื่อง อุตสาหกรรมข้าวโพดหวานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ / มหาวิทยาลัยแม่โจ้

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: 338.17315 ร26 Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 338.17315 ร26] (1).

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน = Soillrss Culture in Tropics / อานัฐ ตันโช.

by อานัฐ ตันโช.

Call number: 631.585 อ2511ก 2548 Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 631.585 อ2511ก 2548] (1).

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ปีก = Avian Anatomy and Physiology / วิโรจน์ จันทรัตน์.

by วิโรจน์ จันทรัตน์.

Call number: 571.1 ว372ก Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2537Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 571.1 ว372ก] (2).

รายงานประจำปี คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

by มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะธุรกิจการเกษตร.

Call number: 378.1 ม782ร Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ม.ป.ปAvailability: No items available

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา / [จัดโดย] กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย.

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ( ครั้งที่ 16 : 2541 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | ทบวงมหาวิทยาลัย. คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยแม่โจ้. กองห้องสมุด.

Call number: 027.7 ม768ห 2541 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541Availability: Items available for reference: [Call number: 027.7 ม768ห 2541] (1).

คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ปีก = Laboratory manual of Poultry Anatomy and Physiology / วิโรจน์ จันทรัตน์.

by วิโรจน์ จันทรัตน์.

Call number: 571.186 ว387ค Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2538Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 571.186 ว387ค] (1).

เศรษฐมิติ = Econometrics / เริงชัย ตันสุชาติ.

by เริงชัย ตันสุชาติ.

Call number: 330.015195 ร622ศ 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้., 2548Availability: No items available Checked out (1).

รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามให้ได้ขนาด 4-5 กรัมช่วงฤดูหนาวในบ่อดินที่คลุมพลาสติก / นิวุฒิ หวังชัย...[และคนอื่นๆ].

by นิวุฒิ หวังชัย.

Call number: 595.388 ร262 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547Availability: Items available for reference: [Call number: 595.388 ร262 2547] (1).

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา / กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย.

by รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 2541.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541Availability: No items available

รายงานการวิจัย เรื่อง ศักยภาพและกลยุทธ์ทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดชุมพร / พัชรี หล้าแหล่ง.

by พัชรี หล้าแหล่ง.

Call number: 915.93 พ112ร 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ชุมพร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร, 2553Availability: Items available for reference: [Call number: 915.93 พ112ร 2553] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง การสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ : ฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืชเพื่อลดการเผาทำลายด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ / วาสนา สุขกุล, น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล และ รัตนา โพธิสุวรรณ.

by วาสนา สุขกุล | น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล | รัตนา โพธิสุวรรณ.

Call number: 631.86 ว285ร 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554Availability: Items available for reference: [Call number: 631.86 ว285ร 2554] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / วีระพล ทองมา... [และคณะผู้วิจัย].

by วีระพล ทองมา.

Call number: 915.93 ร262 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554Other title: Sustainable cultural tourism management through sufficiency economy philosophy of mae-ngon watershed area, fang district, Chiangmai province, Thailand | การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่.Availability: Items available for reference: [Call number: 915.93 ร262 2554] (1).

กุ้งก้ามกราม ประมวลองค์ความรู้ / ทิพย์สุคนธ์ พิมพ์พิมล.

by ทิพย์สุคนธ์ พิมพ์พิมล | มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ.

Call number: 639.58 ท366ก 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2560Availability: No items available Checked out (1).

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายไกและอาร์โธรสไปร่าเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร = Cultivation of Cladophora and Arthrospira for agricultural use / จงกล พรมยะ.

by จงกล พรมยะ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ.

Call number: 579.8 จ121ก 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2560Other title: Cultivation of Cladophora and Arthrospira for agricultural use.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 579.8 จ121ก 2560] (1).

ปลาลุ่มแม่น้ำปิง / อภินันท์ สุวรรณรักษ์.

by อภินันท์ สุวรรณรักษ์ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ.

Call number: 597 อ163ป 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2560Availability: Items available for reference: [Call number: 597 อ163ป 2560] (1).