Refine your search

Your search returned 496 results from 129206 records. Subscribe to this search

|
กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น / โดย สุรสิงห์ ไชยคุณ.

by สุรสิงห์ ไชยคุณ.

Call number: 530.12 ส4711ก Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2532Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 530.12 ส4711ก] (3).

กลศาสตร์ตัวอย่างและแบบฝึกหัด / สุทัศน์ ยกส้าน.

by สุทัศน์ ยกส้าน.

Call number: 531 ส4411ก 2533 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2533Availability: No items available

กลศาสตร์ / สุทัศน์ ยกส้าน.

by สุทัศน์ ยกส้าน.

Call number: 531 ส4411ก 2532 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2532Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 531 ส4411ก 2532] (1).

ปรัชญาวิทยาศาสตร์ / ปรีชา วงศ์ชูศิริ.

by ปรีชา วงศ์ชูศิริ.

Call number: 501 ป173ป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2532Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 501 ป173ป] (2).

ศิลปะการฟ้อนภาคอีสาน / ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.

by ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.

Call number: 793.31 ช112ศ Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2533Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 793.31 ช112ศ] (1).

การแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 20 / พวา พันธุ์เมฆา.

by พวา พันธุ์เมฆา.

Call number: 025.4 พ172ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2534Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 025.4 พ172ก] (7).

ความต้องการในการพัฒนาการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม / จรัส คำรัตน์

by จรัส คำรัตน์.

Call number: 371.102 จ1711ค Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 371.102 จ1711ค] (1).

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาและความต้องการในการใช้บริการห้องสมุด ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / เฉลิมศักดิ์ ชุปวา

by เฉลิมศักดิ์ ชุปวา.

Call number: 025.56 ฉ676ร Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2534Availability: No items available Special Status (1).

36 พรรษา สมเด็จพระเทพฯของเรา / โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และธนาคารกรุงเทพ

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | ธนาคารกรุงเทพ.

Call number: 929.7 ท56ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 929.7 ท56ส] (2).

เทคนิคการตัดสินกรีฑา / สาลี่ สุภาภรณ์

by สาลี่ สุภาภรณ์.

Call number: 796.42 ส273ท Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา, 2530Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 796.42 ส273ท] (4).

วรรณคดีเกี่ยวกับขนบประเพณี / สายทิพย์ นุกูลกิจ.

by สายทิพย์ นุกูลกิจ.

Call number: 895.91 ส264ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน, 2533Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 895.91 ส264ว] (1).

วรรณกรรมไทยปัจจุบัน / สายทิพย์ นุกูลกิจ.

by สายทิพย์ นุกูลกิจ.

Call number: 895.91 ส264ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน, 2534Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 895.91 ส264ว] (11).

โครงการสื่อและเทคโนโลยีการศืกษา : ห้องสมุดสื่อโรงเรียน = Educational media and technology programs : school library media center / ไชยยศ เรืองสุวรรณ.

by ไชยยศ เรืองสุวรรณ.

Call number: 027.8 ช76ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2533Availability: No items available

การศึกษาเครื่องปั้นดินเผาแบบเขมร ในพิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม / มณแทน ตันบุญต่อ.

by มณแทน ตันบุญต่อ.

Call number: 738 ม14ก Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 738 ม14ก] (1).

แหล่งและบริการสนเทศทางสังคมศาสตร์ / วรรณี ศิริสุนทร.

by วรรณี ศิริสุนทร.

Call number: 028.7 ว17ห Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, 2533Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 028.7 ว17ห] (3).

รายงานวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์เมต้า

by ดุษฎี โยเหลา.

Call number: 649.072 ด48ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 649.072 ด48ร] (1).

การบริหารกิจการนักเรียน เล่ม 2 = Student personel administration

by กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์.

Call number: 371.83 ก23ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.83 ก23ก] (1).

เอกสารคำสอนวิชา มัธยม 311 การมัธยมศึกษา

by รวีวรรณ ชุมชัย.

Call number: 373 ร17ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 373 ร17ก] (4).

การทำบัตรรายการหนังสือตามกฎ AACR 2.

by รัถพร ซังธาดา.

Call number: 025.32 ร114ก Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : ฝ่ายพัฒนาวิชาการและบริการชุมชน สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2535Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 025.32 ร114ก] (3).

บรรณานุกรมแผ่นเสียง

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ.

Call number: 011.38 ศ37บ Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2535Availability: No items available