Your search returned 3 results from 129043 records. Subscribe to this search

|
ข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 623 ส215ข Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 3 กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2534Availability: No items available

สถิติราคาธัญพืชที่เกษตรกรขายได้รายภาคปี 2533

by กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 338.13021 ส215ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 3 กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร Availability: No items available

สถิติราคาธัญพืชที่เกษตรกรขายได้รายจังหวัด เขตและภาคปี 2532

by กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 338.13021 ส215ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 3 กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2533Availability: No items available