ศิริรัจน์ วัศพ่าห์.

ปืนใหญ่โบราณในประวัติศาสตร์ชาติไทย / ศิริรัจน์ วัศพ่าห์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2550. - 304 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดี-รอม.

บทนำ -- วิวัฒนาการของปืนใหญ่จากอดีตถึงปัจจุบัน -- ปืนใหญสมัยสุโขทัย -- ปืนใหญ่สมัยอยุธยา -- ปืนใหญ่สมัยธนบุรี -- ปืนใหญ่สมัยรัตนโกสินทร์ -- รายงานการสำรวจตำแหน่งที่ตั้งของปืนใหญ่โบราณที่มีชื่อจากอดีตสู่ปัจจุบัน --การอนุรักษ์ปืนใหญ่โบราณ --บรรณานุกรม -- คณะกรรมการจัดทำหนังสือปืนใหญ่โบราณในประวัติศาสตร์ไทย.

120226

9789741752234


โบราณวัตถุ--ไทย.
ปืนใหญ่.


ไทย--ประวัติศาสตร์.

623.41 / ศ373ป 2550