อภิญญา เลื่อนฉวี.

กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง / อภิญญา เลื่อนฉวี. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554. - 387 หน้า.

สารบัญ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ -- รัฐ -- เขตอำนาจรัฐ -- ดินแดนของรัฐและดินแดนนอกเขตแดนของรัฐ -- องค์การระหว่างประเทศ -- องค์กรของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- สนธิสัญญา -- การระงับกรณีพิพาทระหว่างรัฐโดยสันติวิธี.

120214

9789742889708


กฎหมายระหว่างประเทศ--คดีเมือง.
สนธิสัญญา.

341.026 / อ163ก 2554