อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น.

ทุนจีนรุกอาเซียน / อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น. - กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2554. - 230 หน้า : ภาพประกอบ.

120120

9786167536125


จีน--การค้ากับต่างประเทศ--กลุ่มประเทศอาเซียน.
จีน--ภาวะเศรษฐกิจ.

382.951 / อ111ท 2554