บทคัดย่อผลงานวิชาการ 90 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพ ประจำปี 2552 : ในงานประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข 2552 / บทคัดย่อผลงานวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2552 ในงานประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข 2552 โดย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. - กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2552. - 490 หน้า.

สารบัญ : วัณโรคและการป้องกันและการควบคุม -- แพทย์ (อายุรกรรม นรีเวช รังสีแพทย์ จิตเวช ปฐมภูมิ) -- บริหารโรงพยาบาล -- การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก -- การบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิ -- ทันตสาธารณสุข -- พยาบาลทั่วไป -- วิทยาศาสตร์การแพทย์ -- แพทย์ (กุมาร ศัลยกรรม กระดูก วิสัญญี) -- กลุ่มโรคไม่ติดต่อ -- การพัฒนาระบบยาและการควบคุมผู้บริโภค -- อาหารปลอดภัยและนมแม่ -- สาธารณสุขทั่วไป สร้างเสริมสุขภาพ -- พยาบาล กลุ่มโรคติดต่อ -- พยาบาลทั่วไป -- วิทยาศาสตร์การแพทย์ -- บริหารสาธารณสุข นโยบาบสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ -- อาหารปลอดภัย และนมแม่ -- สาธารณสุขทั่วไป สร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

111227

9786111100044


สาธารณสุข--วิจัย--การประชุม
สาธารณสุข--วิจัย--สาระสังเขป

011.53 / บ142 2552