คู่มือระบบเขียนภาษามลายูปาตานีอักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน. - กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2553. - 36 หน้า : ภาพประกอบ.

111221

9786167073255


ภาษามลายู.

499.28 / ร225ค