วิราภรณ์ ปนาทกูล.

การละเล่นของเด็กไทยกับการเรียนการสอน / โดย วิราภรณ์ ปนาทกูล - กรุงเทพฯ : สุรียาสาส์น, 2531 - 119 หน้า : ภาพประกอบ


การละเล่น--การศึกษาและการสอน.
การละเล่น.

การละเล่นของเด็กไทย. การละเล่นพื้นเมือง.

791 / ว372ก