ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง"จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ" / ธานินทร์ กรัยวิเชียร. - กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน , 2551. - 77 หน้า.

ดรรชนี; หน้า 69-74.

111128


ข้าราชการ--จรรยาบรรณ.
นักการเมือง--จรรยาบรรณ.

174 / ธ253ป 2551