90 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี : การแสดงผลงาน นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพ / เก้าสิบปี การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี : การแสดงผลงาน นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพ. ศิริพร กัญชนะ, บรรณาธิการ. - นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก, 2552. - 265 หน้า : ภาพประกอบ.

111126


เทคนิคการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข--วิจัย.
การแพทย์--วิจัย--สาระสังเขป.
นวัตกรรมทางการแพทย์

353.6 / ก528 2552