ประเทศไทย : การปรับตัวสู่ความสำเร็จประเด็นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในปัจจุบัน = Thailand : Adjusting to Success Current Policy Issues - กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2534 - 57 หน้า


เศรษฐศาสตร์--การพัฒนาเศรษฐกิจ.
เศรษฐศาสตร์--นโยบายเศรษฐกิจ.
การพัฒนาเศรษฐกิจ.

338.9 / ฝ26ป