นิรมล ศตวุฒิ.

การจัดการศึกษาแบบเชิญชวน : นวัตกรรมทางการศึกษา = Invitational education : An educational innovation / Invitational education : An educational innovation. นิรมล ศตวุฒิ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ, 2551. - 103 หน้า.

สารบัญ : ความเป็นมาของการจัดการศึกษาแบบเชิญชวน -- การศึกษาแบบเชิญชวนคืออะไร -- ระดับและมิติของการเชิญชวน -- โรงเรียนแบบเชิญชวน : ดึงดูดใจให้เข้ามาเรียน -- โรงเรียนที่น่าเชิญชวนให้เข้ามาเรียน : ประสบการณ์เพิ่มเติม -- ผู้บริหารแบบเชิญชวนกับบรรยากาศเชิญชวนในชั้นเรียน -- การสอนที่เชิญชวนกับบรรยากาศเชิญชวนในชั้นเรียน -- การสอนที่เชิญชวนให้อยากเรียน -- การให้คำปรึกษา แนะแนว และนิเทศอย่างเชิญชวน.

111122

9789743575792

371.2 / น376ก 2551