กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน / กิติ ปิลันธนดิลก, แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สภาทนายความ, 2548. - 170 หน้า. - รู้จักจีนจากกฎหมายจีน. .

111113

9749270231


การลงทุน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
การลงทุน--จีน.
การลงทุนของต่างประเทศ--จีน.

346.092 / ก139 2548