กลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช : การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชอย่างยั่งยืน ; วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ / สำนักความหลากหลายทางชีวภาพและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2551. - 66 หน้า.

111106

9789742864323


การคุ้มครองพันธุ์พืช.
การอนุรักษ์พืช.

639.99 / ก176 2551