สุรีรัตน์ ทองอินทร์.

เขียนจดหมายภาษาอังกฤษแบบมือโปร = Professional business english letters / Professional business english letters. สุรีรัตน์ ทองอินทร์. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2553. - 115 หน้า.

111006

9789744140562


การเขียนจดหมาย.
จดหมายธุรกิจ.
ภาษาอังกฤษ--การเขียน.

808.6 / ส473ข 2553