สุรีรัตน์ ทองอินทร์.

พูดอังกฤษเก่งขั้นเทพ! = Speak English / Speak english. สุรีรัตน์ ทองอินทร์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2554. - 147 หน้า : ภาพประกอบ.

อาหารการกินในภัตตาคารและร้านข้างทาง -- การเดินทางและท่องเที่ยว -- การเข้าสสังคม -- ดารเงินและธนาคร -- ภาวะฉุกเฉินและการเจ็บป่วย.

111006

9789744141620


ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี.

428 / ส473พ 2554