สุรีรัตน์ ทองอินทร์.

เขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร = Professional E - mail writing / Professional E - mail writing. สุรีรัตน์ ทองอินทร์. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2553. - 140 หน้า.

110927

9789744140456


ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.
จดหมายอีเล็กทรอนิกส์.
ภาษาอังกฤษ--การเขียน.

421.1 / ส473ข 2552