ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.

80 นวัตกรรม : การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2553. - 555 หน้า : ภาพประกอบ.

บรรณานุกรม : หน้า [499]-555

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ -- บทที่ 2 ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ -- บทที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ -- บทที่ 4 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ -- บทที่ 5 นวัตกรรมที่เป็นแนวคิด รูปแบบ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ -- บทที่ 6 นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาและภูมิปัญญา -- บทที่ 7 นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนเป็นกลุ่ม -- บทที่ 8 นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างมโนทัศน์ -- บทที่ 9 นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาด้านภาษา -- บทที่ 10 นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะ -- บทที่ 11 นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาสมองและการคิด -- บทที่ 12 นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ -- บทที่ 13 นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมนันทนาการและศิลปะ -- บทที่ 14 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประเภทวัสดุและสิ่งพิมพ์ -- บทที่ 15 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประเภทสื่อโสตทัศนูปกรณ์ -- บทที่ 16 การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.

110831

9789746189453


กิจกรรมการเรียนการสอน.
นวัฒกรรมทางการศึกษา.

การเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง.

371.33 / ช116ป 2553