อักษรศรี พานิชสาสน์.

เศรษฐกิจจีน ในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ไทย / อักษรศรี พานิชสาสน์. - กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2554. - 314 หน้า.

110808

9786167347349


จีน--การเมืองการปกครอง.
จีน--ภาวะเศรษฐกิจ.

เศรษฐกิจจีน. การปกครองของประเทศจีน.

330.951 / อ318ศ 2554