อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554. - 528 หน้า.

สิทธิและหน้าที่ของประชาชนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม -- องค์กรเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม -- การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม -- การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม -- การควบคุมมลพิษ -- มลพิษทางอากาศ -- มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน -- มลพิษทางน้ำ -- มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล -- มลพิษอื่นและของเสียอันตราย -- มาตรการสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม.

110617

9789742889234


กฎหมายสิ่งแวดล้อม.

344.59036 / อ414ก 2554