กุลยา ก่อสุวรรณ.

การสอนเด็กที่มีความบกพร่องระดับเล็กน้อย / กุลยา ก่อสุวรรณ. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553. - 385 หน้า : ภาพประกอบ.

บรรณานุกรม : หน้า 374-385.

110605

9786167299426


เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้.
การศึกษาพิเศษ.
ความบกพร่องทางสติปัญญา.

371.9043 / ก476ก 2553