รัสเซล วอลลิ่ง, เอดเวิร์ด.

MBA 50 หลักบริหาร / เอดเวิร์ด รัสเซล วอลลิ่ง ; ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล. - กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553. - 420 หน้า.

110427

9789744141378


การจัดการ.

658 / ร118อ 2553