คำไทยที่มาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต / บุญธรรม กรานทอง...[และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2553 - 240 หน้า.

110402

9786167073187


ภาษาไทย--คำและวลีภาษาต่างประเทศ.

495.912 / ค519 2553