สถิติราคาธัญพืชที่เกษตรกรขายได้รายจังหวัด เขตและภาคปี 2532 - กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 3 กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2533 - 50 หน้า - เอกสารเศรษฐกิจการเกษตร ; เลขที่ 55/2533 .


ผลิตผลเกษตร--ราคา.
ผลิตผลเกษตร--สถิติ.

338.13021 / ส215ส