คู่มือครูภาษาไทย ท 101 ท102 ชุดทักษสัมพันธ์ เล่ม 1 ชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1 / กรมวิชาการ. - กรุงเทพฯ : กรม, 2535. - 141 หน้า

9741013884


ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย--คู่มือ.

495.918 / ก17ค