สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์.

คู่มือการวัดทางจิตวิทยา = Manual of psychological testing / Manual of psychological testing. สุชารี ภัทรายุตวรรตน์. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : เมดิดัล มีเดีย, 2551. - 631 หน้า.

110312

9749717139


การทดสอบทางจิตวิทยา--คู่มือ.
การวัดทางจิตวิทยา--คู่มือ.

150.1 / ส423ค 2551