อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น.

เศรษฐกิจมณฑลจีน / อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น. - กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. - 258 หน้า : ภาพประกอบสี. - สิ่งพิมพ์ ; ลำดับที่ จ. 009 .

110221

9789748485416


จีน--ภาวะเศรษฐกิจ.

330.951 / อ111ศ 2550