การศึกษาตลาดพลอยเนื้องแข็งเพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคในประเทศจีน / ศักดา ศิริพันธุ์...[และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2548. - 165 บาท.

110103

9748513092


การตลาด--วิจัย.--จีน
พลอย--วิจัย.

553.84 / ก278 2548