กอร์,อัล.

Our choice : ปฎิบัติการกู้โลกร้อน / อัล กอร์ ;. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2552. - 416 หน้า : ภาพประกอบ.

101104

9789740204633


ภาวะโลกร้อน--การแก้ปัญหา.

303.485 / ก197อ 2552