การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ - กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544. - 47 หน้า.

9742690308


ศูนย์พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน--การบริหาร--วิจัย.


การส่งเสริมการอ่าน--วิจัย.
การอ่าน--วิจัย.

028.55 / ว322ก