วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

พจนานุกรมสัตว์และพืชในเมืองไทย / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. - กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2530. - 525 หน้า : ภาพประกอบ ; 150 บาท.

9742456046


พจนานุกรม.
พืช--พจนานุกรม.
สัตว์--พจนานุกรม.

พืช. สัตว์.

591.9593 / ว346พ