ไซโต้, ชิเงตะ.

กลับหัวคิด มองโลก 80 % / ชิเงตะ ไซโต้. - พิมพ์ครั้งที่ 8. - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2552. - 194 หน้า : ภาพประกอบ.

101019

9789744434043


การพัฒนาตนเอง.

158.1 / ซ984ก 2552