มัทนี จือนารา.

ตากใบในอากาศ ความทรงจำที่ปลิดปลิวจากความรับรู้ / มัทนี จือนารา...[และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : ภูสายแดด, 2550. - 176 หน้า.

100921

9789741106646


ไทย (ภาคใต้)--การเมืองและการปกครอง.
ไทย (ภาคใต้)--ปัญหาและข้อพิพาท.

320.95931 / ม114ต 2550