นิรมล สุธรรมกิจ.

กลไกใหม่แก้ปัญหาโลกร้อนแบบสมัครใจกัะบแบบรายสาขาการผลิต / นิรมล สุธรรมกิจ ภูรี สิรสุนทร และ ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์. - กรุงเทพฯ : ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพยุทธศาสตร์ความตกลงภหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน, 2552 - 172 หน้า. - ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน ; ลำดับที่ 4 .

100120

9789742357603


ภาวะโลกร้อน.

630 / น379ก 2552