โอบามา, บารัค.

บารัค โอบามา ผมลิขิตชีวิตตนเอง / บารัค โอบามา ; นพดล เวชสวัสดิ์, ผู้แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2552. - 464 หน้า.

100602

9789740204008


โอบามา, บารัค.


ประธานาธิบดี--อัตชีวประวัติ.--สหรัฐอเมริกา

923.173 / อ852บ 2552