ภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง = Historical Bangbuathong in pictures / Historical Bangbuathong in pictures. รวบรวมโดย ไพรัตน์ สุขมะโน. - aนนทบุรี : โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. - 77 หน้า : ภาพประกอบ.

091215

9786115050765


บางบัวทอง (นนทบุรี)--ความเป็นอยู่และประเพณี--ภาพถ่าย.
บางบัวทอง (นนทบุรี)--ประวัติ--ภาพถ่าย.

915.9304 / ภ 265 2552