สุรีรัตน์ ทองอินทร์.

พูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร = Professional English speeaking at work / Professional english speeaking at work. สุรีรัตน์ ทองอินทร์. - กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2552. - 197 หน้า.

091209

9789744140845


ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี.

428 / ส473พ 2552