อุทุมพร จามรมาน.

การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน / อุทุมพร จามรมาน. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2551. - 496 หน้า.

090624

9789743123498


การทดสอบความสามารถ.
ข้อสอบ.

371.261 / อ444ก 2551