เปลี่ยนสะท้านโลก = Change we can believe in / Change we can believe in. อรยา สูตะบุตร และ สุภาภรณ์ กาณจน์วีระโยธิน , ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552. - 319 หน้า : ภาพประกอบ.

ความหวังของอเมริกา -- ฟื้นเศรษฐกิจของเรา -- ลงทุนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของเรา -- อเมริกาจะกลับมาเป็นผู้นำอีกครั้ง -- รวมกันเป็นหนึ่งเดียว -- การประชุมพรรคที่ไอโอวา -- นิวแฮมป์เชียร์ กลางคืนของวันเลือกตั้งประธานาธิบดีระดับเขตการเลือกตั้งย่อย -- ประเทศชาติที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น -- เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอเมริกา -- โลกที่เป็นหนึ่งเดียว.

090519

9786117061004


โอบามา, บารัค, ค.ศ. 1961 --ปรัชญา.
บัฟเฟ็ตต์, วอร์เรน.

813.54 / ป617 2552