ป่าชุมชน : ความมั่นคงแห่งชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลและภาวะโลกร้อน / คณะทำงานสมัชชาป่าชุมชนแห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. - 223 หน้า.

090202

9789743628108


ป่าชุมชน--การอนุรักษ์--วิจัย.
ป่าชุมชน.
ภาะโลกร้อน.

634.92 / ป224 2551