ทศ คณนาพร.

100 คน ผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ / ทศ คณนาพร. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551. - 255 หน้า : ภาพประกอบ.

081119

9789740595342


ไทย--ชีวประวัติ.
นักพัฒนาการ--ชีวประวัติ.

923.6593 / ท18ร2551