สมชาย พรชัยวิวัฒน์.

คู่มือแนะนำแนวทางในการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ : สำหรับ SMEs / สมชาย พรชัยวิวัฒน์ และธนัญญา วสูศรี. - กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2550. - 156 หน้า : ภาพประกอบ.

090326


SMEs--ต้นทุนและประสิทธิผล.
โลจิสติกส์ทางธุรกิจ--การจัดการ.
การควบคุมกระบวนการผลิต.
การควบคุมต้นทุนการผลิต.

658.022 / ส622น 2550