ธัญญา ผลอนันต์.

Mind Map กับการศึกษาและการจัดการความรู้ / ขวัญฤดี ผลอนันต์ และ ธัญญา ผลอนันต์. - กรุงเทพฯ : ขวัญข้าว, 2550. - 204 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : บทที่ 1 ความเป็นมาของ Mind Map -- บทที่ 2 Mind Map และ Graphic Organizers อื่น ๆ -- บทที่ 3 การนำ Mind Map มาใช้ในการเรียนการสอน -- บทที่ 4 นำ Mind Map เข้าสู่ชั้นเรียนได้อย่างไร -- บทที่ 5 Mind Map กับการเรียนการสอน -- บทที่ 6 งานวิจัยและกรณีศึกษา -- บทที่ 7 Mind Map กับการจัดการความรู้ -- บทที่ 8 Mind Map กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล.

080731

9789749688120


ความคิดและการคิด.

153.42 / ธ113ม 2550